สำนักปลัดเทศบาล
นางวนิดา ช่างเก็บ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0861975653
นายพิสิษฐ์พงศ์ ยะแสง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
0612478787
นางชนัฏนันท์ ติ๊บประใจ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายสุชาย ผัสดี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางพิสมัย เทพเสน
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวเมมิกา ศรีจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายเทอดศักดิ์ พัฒนะ
นิติกรปฏิบัติการ
นางกนิษดา เมืองอินทร์
นักประชาสัมพันธ์
นายวีระ ทนันเรือน
นักการ
นายสายันต์ เมืองอินทร์
ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเดชณรงค์ ศรีแปลงวงศ์
พนักงานวิทยุ
นายสมเกียรติ กองมี
พนักงานวิทยุ
นายสมคิด กิติลือ
พนักงานดับเพลิง
นายภัคพงษ์ บุญแสนไชย
พนักงานดับเพลิง
นายยุทธ แสงวันดี
พนักงานขับรถยนต์
นายเกียรติก้อง แสนอาทิตย์
พนักงานขับรถยนต์
นายธีระพงศ์ กันติ๊บ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอภิชาต พงษ์มณี
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นางศรีทอน ไชยมงคล
คนงานทั่วไป
นายกิติพันธ์ กันยา
คนงานทั่วไป
นายธวัชชัย กำเนิดสูง
คนงานทั่วไป