ศูนย์พัฒนาเด็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง
นางวรนาถ ค้ามีดโกน
ครู ศพด.
นางสาวกัญญาภัค บุญแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก