อย่าลืม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง อ.เทิง จ.เชียงราย

วันที่ 24 เมษายน ของทุกปีเป็น วันเทศบาล

ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน

อย่าลืม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  28 มีนาคม 2564