บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน

อย่าลืม ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

 ตัวอย่างบัตรเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  28 มีนาคม 2564

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง