ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง ห้ามการเผาในที่โล่งทุกชนิด  90 วันปลอดการเผาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย 

หลักฐานที่ใช้แสดงตนในการลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี

บัตรเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง

LInk : เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา

QR Code แอพพลิเคชั่น โมเดลพลังเยาวชนสร้างสรรค์เวียงเทิงน่าอยู่ (Empowering Youth To Application For WiangThoeng)

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเวียงเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย   เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือ