โครงการส่งเสริมการจัดทำป่าชุมชนบ้านเวียงจอมจ้อ (กิจกรรมอาสาป้องกันไฟป่า) 6/3/2563