ตรวจคัดกรอง พนักงานขับรถ และพนักงานบริการบนรถบัสโดยสาร และประชาชนที่มาใช้บริการ ณ ขนส่ง อ.เทิง