โครงการป้องกันภัยในเขตเทศบาล ตำบลเวียงเทิง โดยทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.เวียงเทิง