ประชุมหารือ และรับฟังการชี้แจงแนวทาง พร้อมกับสาธิตวิธีการคัดแยกขยะ ในโครงการ \\