ร่วมการประชุมแนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนเครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงแรมกรีนเลครีสอร์ท จ.เชียงใหม่