คณะอนุกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่ หรือทางสาธารณะ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง