ภาพกิจกรรม การประชุมหารือของคณะกรรมการกำหนดพื้นที่ผ่อนผันฯ และคณะกรรมการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ