ประชุมผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ บนพื้นที่ผ่อนผัน