ร่วมตรวจเยี่ยมห้องเรียน การดำเนินงาน โครงการอบรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในเขตเทศบาล (ครู D.A.R.E.)