ภาพกิจกรรมตลาดสด 3 ข. ร่วมกับ อย.น้อย จากโรงเรียนเทิงวิทยาคม