ครูและนักเรียน ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนเวียงเทิง (เทิงทำนุประชา) ร่วมเรียนรู้ เรื่องการจัดการขยะ ณ ทต.เวียงเทิง