คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเทิงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทีมวิจัยแพะกลาง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน