คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเทิงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี