โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565