การประชุม กิจกรรมโครงการเทศบาลฯ ร่วมใจ ต้านโควิด 19