ตรวจติดตามโครงการแนะนำการจัดทำถังขยะเปียก จังหวัดเชียงราย