การประชุมเพื่อบันทึกหลักการและเหตุผลประกอบ เทศบัญญัติเทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2564