โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพในชุมชน การปลูกพืชสมุนไพรพื้นบ้าน ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลเวียงเทิง