ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเวียงเทิง จัดกิจกรรม Kick Off การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง