กิจกรรม การส่งเสริมการทำหัตถกรรม ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ด้วยฝีมือ