การประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง