อบรมชี้แจง เรื่อง การจัดทำระบบพัสดุโดยใช้แอพพลิเคชั่น เพื่อรองรับงานพัสดุภายในองค์กรเทศบาลตำบลเวียงเทิง