ประชุมหารือ เรื่อง มาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในเขตเทศบาลฯ