กิจกรรม Kick Off การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ณ วิทยาลัยการอาชีพเทิง