ประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ครั้งแรก ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเลือกประธานสภา และรองประธานสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเวียงเทิง