ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงเทิง เรื่อง ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้มารับบริการ ที่มาติดต่อราชการ รวมทั้งพนักงาน เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงเทิงทุกคน