โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเทศบาล