คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเทิงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี