โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 เชื่อม ซอย 8 บ้านเวียงจอมจ้อ หมู่ที่ 20