คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มอบให้ สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง เป็น องค์กรคุณธรรม