LInk : เพื่อตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี เพียงกรอกเลขประจำตัวประชาชนเพื่อใช้ในการค้นหา