การอบรมการใช้งานแอพพลิเคชั่นในการจัดการข้อมูลบริการชุมชนของเทศบาลตำบลเวียงเทิง