โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า เทศบาลตำบลเวียงเทิง (ทำแนวป้องกันไฟป่า)