การประเมินตามเกณฑ์ตัวชี้วัด \"Wasteaware ISWM Benchmark Indicator\" เพื่อทำการศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลเวียงเทิง