คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเทิงต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก ทต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี