ร่วมพิธีเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาแกนนำด้านสุขภาพ เรื่อง การสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันโควิด-19