รองอัยการจังหวัด สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงราย (สาขาเทิง) ตรวจเยี่ยมและนิเทศงาน ณ ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน