การประชุมหารือคณะกรรมการกำหนดจุดผ่อนผันฯ และการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าฯ ในที่สาธารณะ เขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง