การประชุมรับฟังความคิดเห็นกลุ่มย่อย ผังเมืองรวมชุมชนเทิง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย