การประชุมหารือ เรื่อง การทำโครงการ ธนาคารน้ำใต้ดิน