เร่งเข้าซ่อมปรับปรุงแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย ณ บริเวณคูน้ำชุมชนบ้านเวียงแก้ว หมู่ที่ 1 เขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง