ทต.เวียงเทิง ออกแจกเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง ถึงที่บ้าน