จดหมายข่าว

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ ทต.เวียงเทิง บำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุจอมใจ

ประมวลภาพ ทีมงาน TRASH HERO CHIANG RAI ลงพื้นที่สำรวจคุณภาพน้ำ ในแม่น้ำอิง

นายกฯ ร่วมกิจกรรม TRASH HERO CHIANG RAI ณ หาดเชียงราย

กองช่าง ออกซ่อมไฟกิ่งภายในชุมชน เขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาปรับภูมิทัศน์

กิจกรรมพบปะผู้สูงอายุ ประจำปี งบประมาณ 2563

การออกแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ในเขตเทศบาลตำบลเวียงเทิง

กองช่าง งานป้องกันฯ ซ่อมแซมราวบันไดทางเดินคนพิการ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอเทิง

กองช่าง งานป้องกันฯ ติดตั้งฝาท่อระบายน้ำ รร.เทศบาลตำบลเวียงเทิง

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงวัย เทศบาลตำบลเวียงเทิง

เทศบาล ฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึก

นำเสนอ เรื่อง การบริหารจัดการขยะ ณ เวทีสุดยอดผู้นำ (สสส.)

ตรวจสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การออกสำรวจจัดเก็บภาษี