คู่มือประชาชน

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2)

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ (2)

การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)

การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1)

การรับชำระภาษีป้าย (1)

การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (1)

การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน (2)

การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า (2)

การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง (2)

การรับแจ้งการย้ายออก (2)

การรับแจ้งการย้ายปลายทาง (2)

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ (2)

การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใด (2)

การรับแจ้งการย้ายเข้า (2)

การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม (2)

การรับแจ้งการเปลี่่ยนแปลงการจัดการศพ (2)

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น (3)

การรับแจ้งการตายเกินกำหนด (3)

การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น (2)

การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ (2)

การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร (2)

การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ (2)

การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน (3)

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น (2)

การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด (2)

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ (2)

การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง (2)

การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน (3)

การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น (3)

การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน โดยไม่มีหลักฐานมาแสดง (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน เนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎรเมื่อปี พ.ศ. 2499 (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด (3)

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีคนไทยที่เกิดในต่างประเทศขอเพิ่มชื่อ โดยมีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจเดินทางกลับประเทศไทย (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย เป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน (2)

การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม (2)

การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง (2)

การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร (2)

การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน (2)

การแจ้งรื้้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย (2)

การแจ้งถมดิน (2)

การแจ้งขุดดิน (2)

การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน (2)

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ (2)

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล (2)

การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง (2)

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (3)

การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)

การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (2)

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา (1)

การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ (3)

การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ (1)

การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 (2)

การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 (1)

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (2)

การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (2)

การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (4)

การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถ เพื่อการอื่นตามมาตรา 34 (1)

การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร (2)

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (2)

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร (2)

การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20 (3)

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว (2)

การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว (2)

การขอเลขที่บ้าน (2)

การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1)

การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (1)

การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม (1)

การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (1)

การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ (2)

การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน (2)

การขอปรับปรุงรายการ กรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร (2)

การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (2)

การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (2)

การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร (4)

การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (1)

การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32

การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด (2)

การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (2)

การแก้ไขรายการบ้าน กรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริง หรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน (2)

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ (2)

การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร

คู่มือสวัสดิการชุมชน

คู่มือการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเวียงเทิง

คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร