แผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้อถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) (รอบปี)

การนำโครงการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 - 2564) มาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564 )

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ การติดตามและประเมินผลแผน ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน) ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2561

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ. 2562

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ครั้งที่ 1 (รอบเดือนเมษายน)

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562